Řád školní jídelny

    VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY  
Č.j.:            Spisový / skartační znak  14 /2017           A.1.       A10
Vypracoval:Jana Nýdecká, ředitelka školy
Schválil:Jana Nýdecká, ředitelka školy 
Pedagogická rada projednala dne29.8.2017
Směrnice nabývá platnosti dne:30.8.2017
Směrnice nabývá účinnosti dne:1.9.2017
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.
 

1.Úvodní  ustanovení

Školní jídelna se řídí vyhláškou O školním stravování 258/2005 Sb. Ze dne 8. března 2005 a přílohou k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ze dne 13.března 2008, vyhláškou 137/2004 Sb. Ze dne 31. března 2004 o stanovení kritických bodů a hygienických předpisech, vyhláškou 84/2005 Sb. O závodním stravování a školským zákonem 561,§119,122 odst.3. Vyhláškou 94/2006 Sb.

Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin dle vyhlášky 107/2005 Sb.                                                                                                                                                        Vyhláška o školním stravování, hygienické předpisy a školský zákon jsou k nahlédnutí v kanceláři ŠJ.

2.Provozovatel a provozní doba
 

Provozovatelem je Mateřská škola Bohutín, okres Šumperk, příspěvková organizace, Bohutín 145,  p.789 62 Olšany

Tel. 588 881 775

       725 708 265

Provozní doba:  6:00 hod – 15:30

3. Podmínky k výkonu práv a povinností dětí, žáků a jejich zákonných zástupců a dospělých

3.1.  Přihláška ke stravování

 Každý strávník se musí ke stravování přihlásit vyplněním přihlášky ke stravování na daném tiskopise a podpisem na přihlášce potvrdí, že byl seznámen s vnitřním řádem školní jídelny.

3.2.   Kategorie strávníků

Po přihlášení bude strávník zařazen do kategorie. Strávníci budou zařazeni do věkových kategorií dle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce. Každé kategorii přísluší cena oběda.

MŠ1 – děti  MŠ do 6 let

Přesnídávka                            9,- Kč

Oběd                                     16,- Kč

Svačina                                   8,- Kč

———————————————-

Celkem:                                33,- Kč

MŠ2 – děti  MŠ  7 let

Přesnídávka                            9,- Kč

Oběd                                     19,- Kč

Svačina                                   8,- Kč

———————————————-

Celkem:                                36,- Kč

ZŠ1 – žáci 7 – 10 let

Oběd                                     22,- Kč

Svačina                                 13,- Kč

ZŠ2 – žáci  11 – 14 let

Oběd                                     23,- Kč

Svačina                                 13,- Kč

CS – cizí  strávník

Oběd                                     53,- Kč

DŠ – zaměstnanci školy

Oběd                                      31,- Kč

3.3. Nárok na dotovaný oběd

Pracovníci školy mají nárok na dotovaný oběd pouze pokud byli na pracovišti 3 hodiny. V době dovolené, pracovní cesty, pracovní neschopnosti, náhradního volna mohou odebírat stravu, ale za plnou hodnotu- viz cena oběda pro cizí strávníky.

4. Provoz a vnitřní režim školní jídelny.

4.1. Výdejní doba

Vydávání obědů se řídí časovým harmonogramem, aby nedocházelo ke křížení. Cizí strávníci odebírají stravu do jídlonosičů. Děti MŠ a žáci ZŠ do školní jídelny docházejí v doprovodu pedagogických pracovníků.

  8.30 hod –   9.00 hod                       svačina dětí MŠ

10.00 hod – 10.15 hod                       svačina žáků ZŠ

Výdej obědů

11.00 hod – 11.30 hod                       cizí strávníci, děti a žáci 1. den nemoci

11.30 hod – 12.00 hod                       děti MŠ

12.00 hod – 12.30 hod                       žáci ZŠ – družina

12.45 hod –  13.15 hod                       žáci ZŠ

14.30 hod –  14.50 hod                       svačina MŠ

4 .2. Chování dětí a žáků ve školní jídelně

Děti MŠ a žáci ZŠ chodí do jídelny za doprovodu ped. Pracovníků, kteří vykonávají dohled a dbají na bezpečnost dětí a žáků v jídelně. Strávníci by se v jídelně měli chovat ukázněně, ohleduplně a v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stravování. Měli by dbát na šetrné zacházení s majetkem ŠJ.

Při nevolnosti nebo zranění jsou strávníci povinni okamžitě tuto skutečnost nahlásit pedagogovi v jídelně.

4. 3. Úhrada stravného

       a)  hotovostní platbou v kanceláři ŠJ v době od 6.30 – 14.30 – vždy ke konci předcházejícího měsíce. ( Na říjen je nutno zaplatit do konce září!!!)

       b)bezhotovostní platbou – inkasem, peníze jsou připsány na účet MŠ k 20. předchozího        měsíce. (Na říjen jsou peníze strženy 20. září)

       c) stravování v době prázdnin je možné pro žáky  ZŠ, ale za plnou cenu včetně věcných a mzdových nákladů

       d) stravování zaměstnanců školy se řídí vyhláškou č 84/2005 Sb. O závodním stravování §2, 3 a zákonem č.262/2006 Sb. A ZP

       e) přeplatky se vrací v hotovosti na konci školního roku

  4. 4. Přihlašování a odhlašování stravy

Strava se přihlašuje  a odhlašuje den předem v době od  6.30 – 14.00 hodin  osobně nebo telefonicky na tel číslech            725 708 265        588 881 775

Odhlašování dětí MŠ možno i na tel.    583  247 180

Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů od  11.00 – 11,30 v případě, že bude přinesen jídlonosič ráno, je možno si jej vyzvednout do 15,30 – mimo dobu 11,30 – 12,30  (platí pouze v první den nepřítomnosti). V případě delší neomluvené absence bude poplatek za obědy zrušen teprve 3. den.

5.Ostatní

Jídelní lístek je vyvěšen na  tabuli v MŠ, ŠJ, ZŠ a také je možnost jej sledovat na stránkách MŠ Bohutín – www.msbohutin.estranky.cz

S žádostmi, připomínkami nebo stížnostmi ke stravování se obracejte na vedoucí školní jídelny, případně na ředitelku MŠ Bohutín.

Tento Vnitřní řád školní jídelny Bohutín je vyvěšen v prostorách ŠJ, MŠ i ZŠ Bohutín.

Stravu doporučujeme zkonzumovat do 13.30 hodin

V Bohutíně   dne  21.8.2017

Jana Nýdecká

ředitelka školy